Algemene voorwaarden Value Zipper B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Adverteerder: de (rechts)persoon die hetzij rechtstreeks voor zichzelf, hetzij door bemiddeling van een media- of reclamebureau een Opdracht verstrekt aan Value Zipper B.V.
 2. Advertenties: een in de Media gerealiseerde reclame-uiting ten behoeve van Adverteerder.
 3. Dienst(en): de door Value Zipper B.V. aan Adverteerder te leveren (digitale) diensten bestaande uit het plaatsen van Advertenties in Media die door Media-exploitant worden uitgegeven dan wel geëxploiteerd plus het geheel van werkzaamheden daaromheen zoals, doch niet beperkt tot, het adviseren over en selecteren van de geschikte Media, het administreren en verwerken van orders, opstellen van overeenkomsten tussen Adverteerders en Media-exploitanten en het opstellen en afhandelen van de facturen.
 4. Medium/Media: door Media-exploitant uit te geven gedrukte, audiovisuele en digitale media, alles in de breedste zin des woords.
 5. Media-exploitant: iedere onderneming die Media exploiteert en met wie Value Zipper B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het plaatsen van Advertenties in die Media.
 6. Order: iedere schriftelijk dan wel mondeling verstrekte opdracht van Adverteerder aan Value Zipper B.V. in verband met het verlenen en uitvoeren van Diensten.
 7. Adverteerder: de (rechts)persoon die hetzij rechtstreeks voor zichzelf, hetzij door bemiddeling van een media- of reclamebureau een Order verstrekt aan Value Zipper B.V.
 8. Overeenkomst: iedere overeenkomst in welke vorm dan ook zoals een orderbevestiging, die tussen Adverteerder en Value Zipper B.V., tot stand komt, in het verleden of toekomst, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede iedere rechtshandeling in verband met het aangaan en ter uitvoering van die overeenkomst.
 9. Partijen: Adverteerder en Value Zipper B.V. tezamen.
 10. Pluspropositie: Commerciële bijlage in of bij een door Media-exploitant uitgegeven tijdschrift.
 11. Sluitingsdatum: Uiterste datum waarop Value Zipper B.V. nog Orders van Adverteerder voor specifieke te leveren diensten accepteert.
 12. Value Zipper B.V.: Value Zipper B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1114 AA) Amsterdam aan de Entrada 100. Value Zipper B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK: 77198018 en het BTW nummer is alsvolgt: NL860931675B01.
 13. Voorwaarden: onderhavige algemene advertentie voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 12 maart 2020.

Artikel 2. Toepasselijkheid en algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Orders tussen Value Zipper B.V. en Adverteerder, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Value Zipper B.V. en Adverteerder.
 2. Door verwijzing naar (onder andere in de orderbevestiging en de Overeenkomst) dan wel door plaatsing van de Order door Adverteerder, worden deze Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard op de door Adverteerder af te nemen Dienst. 3. Value Zipper B.V.  heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Adverteerder zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Voorwaarden. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Order. Met het geven van nieuwe Orders (herplaatsingen inbegrepen) door de Adverteerder na wijziging van de Voorwaarden wordt de Adverteerder geacht deze wijziging te hebben aanvaard.
 3. Van deze Voorwaarden kan slechts bij Overeenkomst tussen Value Zipper B.V. en Adverteerder worden afgeweken.
 4. Value Zipper B.V. wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Adverteerder worden gehanteerd expliciet van de hand. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Voorwaarden en/of de Order dan wel Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Order dan wel Overeenkomst boven de Voorwaarden.
 5. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 12 maart 2020 en worden op verzoek toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens op www.valuezipper.nl/algemenevoorwaarden gepubliceerd.
 6. Adverteerder zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, de Voorwaarden en de Nederlandse Reclame Code. Adverteerder is dan ook aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Indien een mediabureau een Overeenkomst afsluit op naam en voor rekening van een Adverteerder, dan dient het mediabureau op verzoek van Value Zipper B.V. aan te tonen bevoegd te zijn om te handelen in naam en voor rekening van deze Adverteerder. Kan het mediabureau dit niet naar tevredenheid van Value Zipper B.V. aantonen dan wordt deze geacht de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening te zijn aangegaan.
 7. Value Zipper B.V. is verplicht de Order en de daaraan ten grondslag liggende Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Order dan wel de Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke dan wel mondelinge acceptatie/aanvaarding door Adverteerder van een door Value Zipper B.V. verstrekte offerte, Overeenkomst dan wel door plaatsing van de Advertentie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Adverteerder daarentegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Iedere Order dan wel iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Adverteerder door Value Zipper B.V.
 3. Value Zipper B.V. kan op verzoek van Adverteerder een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien dagen geldig zijn.
 4. Voor Orders waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. Overeenkomst dan wel Orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Indien Adverteerder op enig moment gedurende de looptijd van de Order de Diensten wenst uit te breiden, kan Adverteerder Value Zipper B.V. om uitbreiding van de overeengekomen Diensten verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijde tarief is het door Value Zipper B.V. op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief.
 6. De mogelijkheid om Diensten niet zijnde digitale diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een tijdschrift is beperkt en kan per titel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt Value Zipper B.V. zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van Orders op speciale posities zoals genoemd bij de tarieven op www.valuezipper.nl gespecificeerd naar het betreffende Medium. Met andere wensen van Adverteerder wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een Order worden aanvaard.
 7. Met betrekking tot Advertenties waarover Plusproposities worden aangebracht en waardoor Advertenties in de verpakking (gedeeltelijk) aan het oog worden onttrokken, wordt geen compensatie of herplaatsing verleend.
 8. Alle door Value Zipper B.V. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Wijzigingen van Orders binden Value Zipper B.V. slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Value Zipper B.V. zijn bevestigd c.q. feitelijk door Value Zipper B.V. zijn uitgevoerd.
 9. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Adverteerder voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Value Zipper B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens verder te presteren, van Adverteerder zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen uit de Overeenkomst wordt voldaan.
 10. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Value Zipper B.V. en moeten op eerste verzoek aan Value Zipper B.V. worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van Value Zipper B.V. niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 11. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Value Zipper B.V. niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door Value Zipper B.V. zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vijf werkdagen aan Adverteerder ter kennis gebracht.
 12. Value Zipper B.V. behoudt zich het recht voor Advertenties om hun inhoud dan wel om andere redenen af te wijzen, zonder verplicht te zijn aan Adverteerder de reden daarvan op te geven.

Artikel 4. Aanlevering materiaal en plaatsing Advertenties

 1. Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, de Nederlandse Reclame Codes, en de goede zeden. De inhoud van de Advertentie mag ook geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. Adverteerder zorgt voor tijdige inlevering van het advertentiemateriaal voor de door Value Zipper B.V. gestelde uiterste inleverdatum daarvan, ongeacht de wijze van aanlevering. Adverteerder neemt daarbij de door Value Zipper B.V. gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht. De aanleverspecificaties, met uitzondering van digitale Diensten, zoals de aanlever- en sluitingsdata zijn te vinden op www.valuezipper.nl gespecificeerd naar het betreffende Medium. Value Zipper B.V. behoudt zich het recht voor om advertentiemateriaal dat na de uiterste inleverdatum in het bezit van Value Zipper B.V. is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten.
 3. Ten aanzien van de levering van digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op www.valuezipper.nl gespecificeerd naar het betreffende Medium. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn overeengekomen dat Adverteerder er voor zorg dient te dragen dat:
  i) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;
  ii) Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen; iii) Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;
  iv) Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;
  v) Value Zipper B.V. keurt de Advertentie vooraf. Adverteerder dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan Value Zipper B.V. ter beoordeling wordt voorgelegd;
  vi) Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Value Zipper B.V. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van Value ZipperB.V., vervalt iedere aansprakelijkheid van Value Zipper B.V. voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Order;
  vii) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisklik;
  viii) Advertentiemateriaal dient onder vermelding van de opdrachtcode die via de link die bij de opdrachtbevestiging door Value Zipper B.V. geleverd (tenzij anders aangegeven) te worden geladen als een digitaal bestand, vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.
 4. Adverteerder dient haar netwerk te beveiligen met de juiste antivirussoftware. Adverteerder dient er namelijk zo goed mogelijk voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan het aangeleverde Advertentiemateriaal dat schadelijk is voor de hard- en/of software van Value Zipper B.V.
 5. Verwerking van het advertentiemateriaal, dat door Adverteerder reeds aan Value Zipper B.V. werd toegezonden, maar door toedoen van de eerstgenoemde niet kon worden geplaatst, zal aan Adverteerder in rekening worden gebracht. De berekening daarvan zal geschieden, afhankelijk van de uitgave die het betreft, volgens de tarieven als genoemd op www.valuezipper.nl gespecificeerd naar het betreffende Medium.
 6. Value Zipper B.V. streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor een eventuele inexacte reproducties en/of kleurafwijkingen.
 7. Value Zipper B.V. verleent Adverteerder geen exclusiviteit zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten, tenzij Partijen daartoe schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Media-Exploitant dan wel Value Zipper B.V. is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in hetzelfde Medium te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Value Zipper B.V. is gerechtigd de Order te annuleren en mitsdien de Overeenkomst te ontbinden, na ontvangst door Value Zipper B.V. van het door Adverteerder toegestuurde advertentiemateriaal, eventueel zonder verplicht te zijn aan Adverteerder de reden op te geven.
 9. Value Zipper B.V. is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de Order anderen in te schakelen waarvan de kosten aan Adverteerder worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 10. Value Zipper B.V. zal Adverteerder één (1) bewijsexemplaar gratis doen toekomen van het gedrukte Medium waarin de Advertentie is geplaatst. Indien Adverteerder meerdere exemplaren wenst, kunnen die tegen de door Value Zipper B.V. vastgestelde prijs worden verkregen.
 11. Adverteerder zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.

Artikel 5. Recht tot weigering Advertenties

 1. Value Zipper B.V. is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen van de kant van Value Zipper B.V.
 2. Value Zipper B.V. is tevens gerechtigd om de verlening van overeengekomen (digitale) Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door Value Zipper B.V. (artikel 4). Weigering tot levering van de (digitale)Diensten op bovenstaande gronden (lid 1 en 2) laat de verplichting van Adverteerder de overeengekomen Diensten (plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
 3. Value Zipper B.V. behoudt zich het recht voor om de levering van (digitale)Diensten aan Adverteerder geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Adverteerder de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden (gedeeltelijk) niet nakomt. Value Zipper B.V. is alsdan gerechtigd de kosten die zij in verband met deze opschorting maakt bij Adverteerder in rekening te brengen.
 4. In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden of Overeenkomst vermelde voorwaarden, is Value Zipper B.V. gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de (digitale)Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 5. Value Zipper B.V. heeft tevens het recht om Diensten niet zijnde digitale Diensten die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen.
 6. De overeengekomen startdatum van de (digitale)Diensten is een streefdatum. Value Zipper B.V. behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Value Zipper B.V. toe te rekenen) omstandigheden, de levering van deze Diensten uit te stellen. Indien de startdatum door Value Zipper B.V. wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Adverteerder bestaan uit het alsnog leveren door Value Zipper B.V. van de (digitale)Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten, een en ander in goed overleg tussen Adverteerder en Value Zipper B.V.

Artikel 6. Tarieven

 1. Op alle Orders zijn de tarieven van toepassing die door Value Zipper B.V. op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd en zoals gemeld op www.valuezipper.nl gespecificeerd naar het betreffende Medium.
 2. Value Zipper B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Indien een dergelijke prijsherziening ook doorgevoerd zal worden voor de Advertenties krachtens reeds afgesloten Order en alsmede voor verstrekte Orders, voor zover zij nog niet zijn geplaatst of bevestigd, heeft de Adverteerder het recht het restant zonder bijbetaling te annuleren.
 3. Tenzij anders vermeld zijn de door Value Zipper B.V. gehanteerde tarieven exclusief btw, en andere belastingen, heffingen en rechten. Value Zipper B.V. vermeldt haar tarieven in Nederlandse valuta (Euro), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Artikel 7. Vergoeding en betaling

 1. Value Zipper B.V. zal de facturen, met betrekking tot de geleverde Diensten, niet eerder aan Adverteerder verzenden en dateren dan de datum van de plaatsing van de Advertentie in het Medium, tenzij anders wordt overeengekomen. Value Zipper B.V. kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen.
 2. De verzending van facturen geschiedt digitaal. Adverteerder dient derhalve Value Zipper B.V. een correct emailadres op te geven waar de facturen naar toe gestuurd kunnen worden.
 3. Adverteerder dient facturen binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. Indien Adverteerder facturen niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Adverteerder automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 4. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is Value Zipper B.V. gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt Adverteerder een onmiddellijke opeisbare toeslag verschuldigd, welke bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt voor elke maand dat betaling uitblijft, een twaalfde deel van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie, plus drie procent berekend over het verschuldigde bedrag met een minimum van €13,50 per factuur. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Adverteerder toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder inbegrepen incassokosten, die minimaal vijftien procent van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 115,- per factuur, voor rekening van Adverteerder. Value Zipper B.V. zal Adverteerder echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Adverteerder een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.
 5. Value Zipper B.V. heeft het recht om de extra kosten die worden veroorzaakt door het niet deugdelijk dan wel niet conform de specificaties aanleveren van het advertentiemateriaal in rekening te brengen in aanvulling op de overeengekomen advertentietarieven dan wel vergoedingen.
 6. Indien betaling door Adverteerder geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Adverteerder de mogelijkheid om door Value Zipper B.V. onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf dagen terug te (doen) boeken.
 7. Indien betaling geschiedt middels automatische incasso en deze kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen 2% van de factuurwaarde met een minimum van € 20, – per factuur.
 8. Adverteerder is niet gerechtigd om de aan Value Zipper B.V. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Value Zipper B.V. aan Adverteerder verschuldigde bedragen.
 9. Adverteerder is gedurende dertig kalender dagen na factuurdatum bevoegd de nota bij Value Zipper B.V. te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt deze bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is Adverteerder verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat.
 10. Als de Dienst bestaat uit het plaatsen van een Advertentie op een speciale positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor Media-exploitant in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Adverteerder, dan moet de toeslag zoals vermeld op www.valuezipper.nl (zie bij de specificatie van het betreffende Medium) dan wel moeten deze kosten door Adverteerder betaald worden.
 11. Alle door Adverteerder verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Value Zipper B.V. gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 12. Value Zipper B.V. verleent 15% korting (bureaukorting) op het door Adverteerder verschuldigde brutobedrag (minus kortingen), indien de verleende (digitale)Diensten door bemiddeling van een erkend mediabureau tot stand zijn gekomen.
 13. Indien voor het vaststellen van de vergoeding met betrekking tot de levering van digitale Diensten gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van de Media-exploitant leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Partijen gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Media-exploitant leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
 14. Ingeval Adverteerder:
  1) In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
  2) Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  4) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Value Zipper B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der eerder vermelde omstandigheden het recht, hetzij de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door Adverteerder op grond van de door Value Zipper B.V. verleende Diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Value Zipper B.V. op vergoeding van kosten, schaden en interesses, alsmede het recht eventuele verdere werkzaamheden te staken of op te schorten.

Artikel 8. Annulering

 1. Bij annulering door Adverteerder van enige Order, niet zijnde digitale Diensten is Adverteerder de navolgende vergoeding verschuldigd aan Value Zipper B.V. dan wel aan Media-exploitant. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding.

Dagen geleden tussen annulering en sluitingsdatum / Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding:

 • 31 dagen of meer: 0%
 • Tussen 30 en 15 dagen: 25%
 • Tussen 14 en 8 dagen: 50%
 • Tussen 7 en 4 dagen: 75%
 • Minder dan 3 dagen: 100%

De van toepassing zijnde sluitingsdata worden in de desbetreffende titel van Media-exploitant vermeld.

 1. In geval van eenzijdige beëindiging door Adverteerder van een Order waarbij Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant ten aanzien van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake advertorials, redactionele samenwerkingen, gesponsorde en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 en/of 7.3.
 2. Bij annulering door Adverteerder van de door Value Zipper B.V. te leveren digitale Diensten, is Adverteerder de volgende bedragen verschuldigd:
  i) Alle kosten die Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant reeds verplicht is te voldoen aan een of meer derden op het moment van annulering door Adverteerder, indien Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant bij het verrichten van de diensten derden heeft ingeschakeld; en
  ii) Een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Adverteerder reeds teveel betaalde zal door Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant worden terugbetaald.

Dagen geleden tussen annulering en sluitingsdatum / Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding:

 • 31 dagen of meer: 0%
 • Tussen 30 en 6 dagen: 10%
 • Minder dan 5 dagen: 100%

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Value Zipper B.V. voert de Orders en door haar te verlenen (digitale)Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Value Zipper B.V. is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit de Order of de uitvoering van de (digitale)Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Value Zipper B.V.
 2. Onverminderd het bovenstaande kan Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets, proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn mee-gehecht, opgeplakt of aangebracht.
 3. De aansprakelijkheid van Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de (digitale)Diensten, zoals overeengekomen met Adverteerder, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die (digitale)Diensten conform deze algemene voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Value Zipper B.V. zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.
 4. Adverteerder draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Orders in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, advertentiemateriaal en mededelingen van Adverteerder door Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant.
 5. Value Zipper B.V. is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het nagaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens contractpartijen.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder “overmacht” wordt verstaan: elke van de wil van Partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst dan wel uitvoering van de Order redelijkerwijs door de andere Partij niet kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Value Zipper B.V., Media-exploitant of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen. Dit geldt tevens bij overmacht door oorlog(sgevaar), opstand, werkstaking, uitsluiting, bedrijfsstoring en/of papierschaarste.
 3. Als Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bij de productie van tijdschriften) is verhinderd een Order tot meehechten c.q. opplakken van een pluspropositie uit te voeren, dan heeft Value Zipper B.V. het recht om de uitvoering van die Order op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Order te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden.
 4. Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Order indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de ander Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden. Value Zipper B.V. heeft in dat geval het recht de advertentieplaatsingen overeenkomstig aan te passen, dan wel te annuleren of op te schorten.
 5. In het geval dat de datum van publicatie van een uitgave, dan wel de verschijningsfrequentie van een uitgave door Media-exploitant wordt gewijzigd en/of in geval van volledige stopzetting van de uitgave, geldt zulks als overmacht aan de zijde van Value Zipper B.V.
 6. De Partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere Partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 7. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Value Zipper B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 8. Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd en/of van blijvende aard is, hebben beide Partijen het recht om de Order per omgaande schriftelijk te beëindigen.
 9. Value Zipper B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van dat deel van de Order die is uitgevoerd, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 11. Klachten over geplaatste Advertenties

 1. Een eventuele klacht ten aanzien van de door Value Zipper B.V. geleverde Diensten niet zijnde digitale Diensten, dient uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende editie van het Medium, of de eerste vertoning online schriftelijk aan Value Zipper B.V. kenbaar te worden gemaakt ter attentie van de sales afdeling. Deze afdeling is telefonisch te bereken op 085-0605003 of per e-mail naar traffic@valuezipper.nl. Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geplaatste Advertentie door Value Zipper B.V. is ontvangen, wordt Value Zipper B.V. geacht de Overeenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.

Artikel 12. Duur en ontbinding

 1. De aanvang en de looptijd van de Order wordt bepaald in de Order. Indien geen looptijd overeengekomen wordt of voor de aanvang van de Order nog geen Overeenkomst tussen Partijen is opgesteld, gaat de contracttermijn in op de datum van plaatsing van de Advertentie. De Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra alle overeengekomen (digitale)Diensten zijn uitgevoerd.
 2. Indien de in een Order overeengekomen (digitale)Diensten niet binnen de contracttermijn kunnen worden afgenomen, kan Adverteerder bij Value Zipper B.V. voor afloop van de contracttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter verlenging van de vervulling van het restant van de (digitale)Diensten. Als Value Zipper B.V. met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden. In geval van uitvoering op verzoek van Adverteerder van een Pluspropositie-opdracht tegen een later gekozen datum, behoudt Value Zipper B.V. zich het recht voor de overeengekomen prijs aan inmiddels gestegen kostencomponenten aan te passen. Indien Adverteerder na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn voor Adverteerder het recht op de (digitale)Diensten, met behoud overigens van de verplichting om de resterende gecontracteerde diensten onmiddellijk te betalen.
 3. Beide Partijen zijn gerechtigd om de Order zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  i) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  ii) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;
  iii) de andere Partij in surseance van betaling verkeert;
  iv) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;
  v) de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor Value Zipper B.V. onder meer wordt verstaan het staken door Media-Exploitant van een tijdschrift of het sluiten van de website ten aanzien waarvan de Order is verstrekt;
  vi) de levering van de overeengekomen (digitale)Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit de Order ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.
 4. Value Zipper B.V. is gerechtigd om de Order met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Adverteerder niet kredietwaardig wordt geacht door Value Zipper B.V.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle (digitale)diensten die Value Zipper B.V. in het kader van de Order levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Value Zipper B.V. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door Adverteerder verleent Value Zipper B.V. aan Adverteerder gedurende de looptijd van de Order een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Adverteerder aan Value Zipper B.V. verstrekt in het kader van de Order, blijven berusten bij Adverteerder of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de (digitale)Diensten door Value Zipper B.V. verleent Adverteerder aan Value Zipper B.V. gedurende de looptijd van de Order een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.
 3. Het auteursrecht, of enig ander intellectueel eigendomsrecht op door of namens Value Zipper B.V. geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar (digitale)Diensten berust bij Value Zipper B.V., tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van Adverteerder aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest.
 4. Adverteerder vrijwaart Value Zipper B.V. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant van de door Adverteerder aan Value Zipper B.V. verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
 5. Adverteerder garandeert Value Zipper B.V. te allen tijde dat het gebruik van door Adverteerder verstrekte gegevens of anderszins, Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Order. Deze verplichting duurt ook na afloopt van de Order voort.
 2. Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 3. Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel, agentschappen, hulppersonen of derden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

Artikel 15. Overige bepalingen

 1. De inhoud van de Order vastgelegd in de Overeenkomst en de Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Order.
 2. Value Zipper B.V. mag bij de uitvoering van de Order naar eigen inzicht derden inschakelen.
 3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van de Voorwaarden of de Order in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene voorwaarden of de Order onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.

Artikel 16. Redactionele onafhankelijkheid en content van derden

 1. De redactie van het Medium waarin een Advertentie wordt geplaatst is volledig onafhankelijk in de beslissingen die zij neemt over de inhoud van publicaties in het Medium. Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant zijn uit hoofde van de Overeenkomst op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade aan de zijde van Adverteerder als gevold van de inhoud van de redactionele content in het Medium.
 2. Value Zipper B.V. dan wel Media-exploitant zijn ook niet aansprakelijk voor de door Adverteerder geleden schade veroorzaakt door content die dor derden in de Media wordt geplaatst of geüpload.

Artikel 17. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden en alle Orderbevestigingen en Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiend uit de Orderbevestiging, Overeenkomst en/of de Voorwaarden zullen, indien tussen Value Zipper B.V en Adverteerder geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 12 maart 2020. Op die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.